Polityka Prywatnosci

1.         Postanowienia ogólne i dane do kontaktu

Niniejsza Polityka Prywatności (dalej zwana „Polityką”) ma zastosowanie do danych osobowych klientów i użytkowników (dalej zwanych „Użytkownikami”) strony internetowej spółki WALMARK, a.s. (dalej zwanej „WALMARK” lub „Administratorem”), które spółka ta gromadzi i przetwarza, jako administrator danych w związku z korzystaniem ze strony internetowej i usług na niej udostępnianych (dalej „Strona Internetowa”). 

Przetwarzanie danych osobowych podlega przepisom Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych” – zwane dalej „RODO”) 

2.         Podstawowe dane Administratora

Nazwa: WALMARK, a.s. 
Siedziba: Oldřichovice 44, 739 61 Třinec 
Nr identyfikacyjny 00536016
Spółka jest zarejestrowana w Rejestrze Handlowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Ostrawie,
pod numerem B 2501 
tel.: +420 800 141 141 
email: info@walmark.cz 
www: www.walmarkgroup.com

Dane kontaktowe przedstawiciela WALMARK w Polsce
Nazwa: Walmark Sp. z o.o.
Siedziba: ul. Klimczaka 1, klatka E
02-797 Warszawa
tel. 801 31 66 55 (Pn.-Pt. 8:00-16:00)
e-mail: info@walmark.pl

Dane kontaktowe kierownika ds. RODO:
Imię i nazwisko/stanowisko: Dagmar Přibylová
Siedziba: Oldřichovice 44, 739 61 Třinec
tel.: +420 234 709 811
e-mail: gdpr@walmark.pl
 

3.         Aktualizacja i dostępność Polityk

WALMARK może wprowadzać zmiany do niniejszej Polityki. Informacja na temat daty ostatniej aktualizacji Polityki znajduje się powyżej. Zmiany niniejszej Polityki wchodzą w życie z chwilą publikacji zaktualizowanej wersji na stronie internetowej. W przypadku gdy Użytkownik korzysta z naszej strony internetowej po takiej aktualizacji, uznaje się, że Użytkownik wyraził zgodę na zaktualizowaną wersję Polityki. 

4.         Informacje udostępnione przez Użytkownika

W niektórych częściach niniejszej strony internetowej możliwość korzystania z pewnych usług (np. rejestracja w Programie Lojalnościowym WALMARK lub przetwarzanie zamówień) bądź uczestnictwa w danej aktywności (np. konkursy konsumenckie) może być uzależniona od podania danych osobowych Użytkownika.  

WALMARK może połączyć udzielone informacje z innymi informacjami uzyskanymi na stronie internetowej lub w inny sposób np. przy okazji poprzednich zamówień Użytkownika. 

5.         Bierne gromadzenie i wykorzystanie informacji

Podczas przeglądania strony internetowej, niektóre informacje mogą być gromadzone w sposób bierny przez użycie różnego rodzaju technik i narzędzi, np. adresy IP, pliki „cookies” (tzw. ciasteczka) oraz gromadzenie danych (tj. bez faktycznego aktywnego udzielania informacji przez Użytkowników). 

Szczegółowe informacje na temat plików „cookies” oraz innych technologii monitorowania stosowanych na naszej stronie zawarte są w Polityce Plików Cookies. Polityka Plików Cookies wyjaśnia sposób, w jaki można zablokować pliki „cookies” oraz technologię monitorowania.  

6.         Odesłania do innych stron internetowych

Niniejsza Polityka nie dotyczy ochrony danych osobowych, udzielania informacji ani innych procedur zewnętrznych podmiotów współpracujących z WALMARK, za które spółka ta nie ponosi odpowiedzialności, w tym podmiotów zewnętrznych prowadzących stronę internetową lub jej części (w tym aplikacje), do których można uzyskać dostęp z niniejszej strony internetowej lub do której na niniejszej stronie znajduje się odesłanie. Fakt, że z naszej strony można uzyskać dostęp do takich stron innych podmiotów lub że istnieją na niej odesłania do nich nie oznacza zgody WALMARK na takie strony. 

7.         Zakres i cel przetwarzania danych osobowych

W niektórych przypadkach WALMARK może uzyskać informację na temat Użytkowników bezpośrednio od nich lub z innych legalnych źródeł. Niektóre informacje uzyskane przez WALMARK w ten sposób można sklasyfikować jako „dane osobowe” zgodnie z art. 4 (1) RODO. 

Informacje na temat osoby niezidentyfikowanej lub niemożliwej do zidentyfikowania mogą być wykorzystywane i publikowane w dowolny sposób. Jeżeli dane niedotyczące osoby niezidentyfikowanej lub niemożliwej do zidentyfikowania można powiązać z danymi dotyczącymi osób niezidentyfikowanych lub niemożliwych do zidentyfikowania (np. nazwisko Użytkownika można powiązać z jego lokalizacją geograficzną), WALMARK zachowa takie powiązane informacje jako dane osobowe tak długo, jak długo dane te będą powiązane (np. rekomendacja najlepszego sposobu dostarczenia towarów do miejsca zamieszkania Użytkownika lub rekomendacja dotycząca takiego samego lub podobnego produktu w sprzedaży). 

Zakres i cel przetwarzania danych osobowych, czas oraz osoby upoważnione do uzyskania dostępu do danych osobowych podane są w następującej tabeli. 

 

 

Jakie informacje dotyczące Użytkownika przetwarzamy w związku z przesyłaniem informacji handlowej? 
  Cel przetwarzania danych 

 

 

Podstawa prawna przetwarzania danych  Zakres przetwarzania danych  Czas przetwarzania danych  Komu mogą być przekazane dane osobowe? (odbiorcy danych) 
7.1  Przesyłanie informacji handlowej do Użytkowników. 

 

 

Celem przetwarzania jest przesyłanie biuletynów dotyczących nowych produktów, imprez, obniżek oraz innych informacji handlowych (dalej zwanych „informacją handlową”) do Użytkowników, którzy udzielili na to wyraźnej i uprzedniej zgody. 

 

Przetwarzanie danych Użytkownika odbywa się w oparciu o jego zgodę. 

 

 

Udostępnienie takich danych w powyższym celu nie jest wymogiem umownym ani prawnym i jest dobrowolne. Jeżeli Użytkownik nie udzieli zgody na przetwarzanie danych dla celów marketingowych oraz zgody na otrzymywanie informacji handlowej za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub wycofa swoje zgody, WALMARK nie będzie przesyłać do niego informacji handlowej, chyba że będzie mieć prawnie uzasadniony interes w takim przetwarzaniu (więcej szczegółów na ten temat – patrz ust. 7.4 poniżej). 

 

Imię i nazwisko Użytkownika, adres zamieszkania, adres do kontaktu, numer telefonu, adres e-mail.  Dane będą przetwarzane w tym celu tak długo, jak będzie istniała zgoda Użytkownika w tym zakresie. Użytkownik może cofnąć swoją zgodę w dowolnym czasie bez żadnych kosztów. W takim przypadku, przetwarzanie danych Użytkownika w tych celach zostanie zatrzymane. W celu wycofania zgody można się z nami skontaktować w jeden z wyżej podanych 

 

 1. sposobów kontaktu z WALMARK lub korzystając z innych danych kontaktowych podanych w odpowiedniej informacji handlowej; 
 1. w celu rezygnacji z subskrypcji, należy kliknąć na odpowiednie pole/link w każdej elektronicznej wiadomości reklamowej; lub 

 

 

Dane przetwarzane w tym celu mogą być przekazane: 

 

 

 • naszym zewnętrznym usługodawcom w celu umożliwienia im świadczenia usług, takich jak prowadzenie stron internetowych, analiza danych, przetwarzanie płatności, realizacja zamówień, bezpieczeństwo infrastruktury, usługi informatyczne, obsługa klienta, usługi przesyłania wiadomości elektronicznych, przesyłki pocztowe i bezpośrednie wiadomości, usługi weryfikacji oraz inne usługi; 

 

w zakresie niezbędnym dla osiągnięcia celu przekazania danych takim osobom. 

Jakie informacje dotyczące Użytkownika przetwarzamy w związku z konkursami konsumenckimi? 
  Cel przetwarzania danych 

 

 

Podstawa prawna przetwarzania danych  Zakres przetwarzania danych  Czas przetwarzania danych  Komu mogą być przekazane dane osobowe? (odbiorcy danych) 
7.3  Konkursy konsumenckie. 

 

 

Celem przetwarzania jest udział Użytkownika w konkursach konsumenckich. 

Przetwarzanie danych Użytkownika odbywa się w oparciu o jego zgodę. 

 

 

Udostępnienie takich danych w powyższym celu nie jest wymogiem umownym ani prawnym i jest dobrowolne. Jeżeli dane nie zostaną udostępnione, Użytkownik nie będzie mógł uczestniczyć w konkursach konsumenckich. 

 

Dane identyfikacyjne oraz do kontaktu Użytkownika (w szczególności imię i nazwisko Użytkownika, data urodzenia, adres e-mail, numer telefonu, adres).  Dane będą przetwarzane w tym celu tak długo, jak będzie istniała zgoda Użytkownika w tym zakresie. Użytkownik może cofnąć swoją zgodę w dowolnym czasie bez ponoszenia żadnych kosztów. W takim przypadku, przetwarzanie danych Użytkownika w tych celach zostanie zatrzymane. W celu wycofania zgody można się z nami skontaktować w jeden z wyżej podanych sposobów kontaktu z WALMARK.  Dane przetwarzane w tym celu mogą być przekazane: 

 

 

 • naszym zewnętrznym usługodawcom w celu umożliwienia im świadczenia usług, takich jak prowadzenie stron internetowych, analiza danych, przetwarzanie płatności, realizacja zamówień, bezpieczeństwo infrastruktury, usługi informatyczne, obsługa klienta, usługi przesyłania wiadomości elektronicznych, przesyłki pocztowe i bezpośrednie wiadomości, usługi weryfikacji oraz inne usługi; 

 

w zakresie niezbędnym dla osiągnięcia celu przekazania danych takim osobom. 

 

 

 

 

Inne przypadki przetwarzania danych osobowych 
  Cel przetwarzania danych 

 

 

Podstawa prawna przetwarzania danych  Zakres przetwarzania danych  Czas przetwarzania danych  Komu mogą być przekazane dane osobowe? (odbiorcy danych) 
7.4  Komunikacja z Użytkownikami.   Przetwarzanie danych Użytkowników odbywa się w oparciu o prawnie uzasadniony interes WALMARK, w szczególności w zakresie wysyłania odpowiedzi na pytania zadawane przez Użytkowników środkami porozumiewania się na odległość, a także wysyłania istotnych informacji i wiadomości dotyczących strony internetowej, warunków świadczenia usług lub stosunków prawnych pomiędzy WALMARK a Użytkownikiem. 

 

 

Podanie takich danych jest dobrowolne; jeżeli nie zostaną podane, WALMARK nie będzie w stanie poinformować Użytkownika o faktach, o których mowa poprzednim ustępie, lub Użytkownik nie będzie w stanie zadać pytania (centrum Doradcy Medycznego). 

 

Imię i nazwisko Użytkownika, adres zamieszkania, inny adres, numer telefonu, adres e-mail.  Dane będą przetwarzane w tym celu tak długo, jak będzie istniał taki cel. 

 

 

W przypadku braku zgody Użytkownika na przetwarzanie jego danych osobowych w tych celach, jest on uprawniony do zgłoszenia sprzeciwu. W takim przypadku WALMARK zaprzestanie przetwarzania danych osobowych Użytkownika w tych celach. 

 

Więcej informacji na temat prawa sprzeciwu znajduje się w art. 9 niniejszej Polityki. 

Dane przetwarzane w tym celu mogą być przekazane: 

 

 • naszym zewnętrznym usługodawcom w celu umożliwienia im świadczenia usług, takich jak prowadzenie stron internetowych, analiza danych, przetwarzanie płatności, realizacja zamówień, bezpieczeństwo infrastruktury, usługi informatyczne, obsługa klienta, usługi przesyłania wiadomości elektronicznych, przesyłki pocztowe i bezpośrednie wiadomości, usługi weryfikacji oraz inne usługi; 

 

w zakresie niezbędnym dla osiągnięcia celu przekazania danych takim osobom. 

7.5   Podnoszenie jakości usług i produktów WALMARK 

 

 

 

Przetwarzanie danych Użytkowników odbywa się w oparciu o prawnie uzasadniony interes WALMARK, w szczególności w zakresie analizy danych, rozwoju nowych i doskonalenia istniejących produktów, doskonalenia naszej strony internetowej, doskonalenia usług, rozpoznawania trendów przeglądania strony internetowej, wyświetlania i przesyłania bardziej adekwatnych ofert oraz ofert przesłanych lub też pomiaru efektywności naszych kampanii reklamowych itd. 

 

 

Dane te są udostępniane dobrowolnie. 

 

Imię i nazwisko Użytkownika, historia przeglądania strony internetowej, historia zakupów, wzorzec zakupów na stronach internetowych WALMARK, wiek, płeć, dostępne dane demograficzne (źródło: np. analizy Google), adres e-mail, adres IP, nazwa Użytkownika na Facebooku, odpowiedzi Użytkownika uzyskane dzięki narzędziom diagnostycznym dostępnym na stronach internetowych WALMARK, takim jak aplikacja Health Index bądź innym narzędziom diagnostycznym. 

 

 

 

Dane będą przetwarzane w tym celu tak długo, jak będzie istniał taki cel. 

 

 

W przypadku braku zgody Użytkownika na przetwarzanie jego danych osobowych w tych celach, jest on uprawniony do zgłoszenia sprzeciwu. W takim przypadku WALMARK zaprzestanie przetwarzania danych osobowych Użytkownika w tych celach. 

 

Więcej informacji na temat prawa sprzeciwu znajduje się w art. 9 niniejszej Polityki. 

Dane przetwarzane w tym celu mogą być przekazane: 

 

 

 • naszym zewnętrznym usługodawcom w celu umożliwienia im świadczenia usług, takich jak prowadzenie stron internetowych, analiza danych, zwiększanie skuteczności oraz usprawnianie świadczonych usług, przetwarzanie płatności, realizacja zamówień, bezpieczeństwo infrastruktury, usługi informatyczne, obsługa klienta, usługi przesyłania wiadomości elektronicznych, przesyłki pocztowe i bezpośrednie wiadomości, usługi weryfikacji oraz inne usługi; 

 

w zakresie niezbędnym dla osiągnięcia celu przekazania danych takim osobom. 

7.6  Aplikacja Health Index 

 

 

Aplikacja Health Index jest narzędziem diagnostycznym, które poprzez zestaw pytań uzyskuje od Użytkowników odpowiedzi dotyczące ich zdrowia, kondycji fizycznej i samopoczucia. 

 

Aplikacja ocenia aktualną kondycję fizyczną Użytkownika i rekomenduje mu indywidualne produkty oferowane przez Administratora. 

 

Przetwarzanie danych Użytkownika odbywa się w oparciu o jego zgodę.

 

Udostępnienie takich danych w powyższym celu nie jest wymogiem umownym ani prawnym i jest dobrowolne. Bez podania tych danych nie będzie możliwe skorzystanie z aplikacji Health Index. 

Płeć, rok urodzenia, waga i wzrost, dane dotyczące aktywności fizycznej, zwyczajów żywieniowych, stanu zdrowia i równowagi umysłowej Użytkownika. 

 

 

Dane będą przetwarzane w tym celu tak długo, jak będzie istniała zgoda Użytkownika w tym zakresie. Użytkownik może cofnąć swoją zgodę w dowolnym czasie bez ponoszenia żadnych kosztów. W takim przypadku, przetwarzanie danych Użytkownika w tych celach zostanie zatrzymane. W celu wycofania zgody można się z nami skontaktować w jeden z wyżej podanych sposobów kontaktu z WALMARK.  Dane przetwarzane w tym celu mogą być przekazane: 

 

 

 • naszym zewnętrznym usługodawcom w celu umożliwienia im świadczenia usług, takich jak prowadzenie stron internetowych, analiza danych, zwiększanie skuteczności oraz usprawnianie świadczonych usług, przetwarzanie płatności, realizacja zamówień, bezpieczeństwo infrastruktury, usługi informatyczne, obsługa klienta, usługi przesyłania wiadomości elektronicznych, przesyłki pocztowe i bezpośrednie wiadomości, usługi weryfikacji oraz inne usługi; 

 

w zakresie niezbędnym dla osiągnięcia celu przekazania danych takim osobom. 

 
8.         Prawa Użytkownika w zakresie przetwarzania danych osobowych
 • Użytkownik ma prawo dostępu do danych osobowych na warunkach określonych w art. 15 RODO. Administrator udostępni Użytkownikowi bezpłatnie kopię przetwarzanych danych osobowych wraz z innymi informacjami z tym związanymi. Administrator może pobrać uzasadnioną opłatę za wszelkie następne kopie, o które poprosi Użytkownik.

 • Korzystając z prawa do sprostowania, Użytkownik może także zwrócić się o uzupełnienie niekompletnych danych osobowych na warunkach określonych w art. 16 RODO.

 • Jeżeli Użytkownik skorzysta z prawa do usunięcia danych osobowych, Administrator będzie zobowiązany do usunięcia odpowiednich danych osobowych, chyba że będzie przetwarzał i utrzymywał określone dane w celu wykonywania swoich obowiązków wynikających z przepisów prawa albo też zostaną spełnione inne warunki określone w art. 17 RODO.

 • Użytkownik ma prawo żądać od Administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych na warunkach określonych w art. 18 RODO.

 • Co do prawa do przenoszenia danych na podstawie art. 20 RODO, Użytkownik ma prawo otrzymać od Administratora dane osobowe w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie możliwym do odczytu maszynowego oraz posiada prawo przeniesienia tych danych do innego administratora danych. Jeżeli jest to technicznie możliwe, Użytkownik ma prawo poprosić, by jego dane osobowe zostały przeniesione bezpośrednio od jednego administratora do innego.

 • W przypadku zautomatyzowanego podejmowania decyzji i profilowania w oparciu o wyłącznie automatyczne przetwarzanie (w tym profilowanie), Użytkownik może zostać wyłączony z takich czynności na warunkach przewidzianych w art. 22 RODO.

 • Każdy Użytkownik ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego (Urząd Ochrony Danych Osobowych), jeżeli uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych skutkuje naruszeniem przepisów prawa dotyczących ochrony danych osobowych. Dane do kontaktu Urzędu Ochrony Danych Osobowych są następujące:

                Prezes Urzędu Ochrony Danych w Polsce
                Urząd Ochrony Danych Osobowych
                ul. Stawki 2
                00-193 Warszawa
                T: 22 531 03 00
                E:
   https://giodo.gov.pl/493

 • Każdy Użytkownik ma prawo do skutecznego środka ochrony prawnej przed sądem, jeżeli uzna, że w wyniku przetwarzania jego danych osobowych doszło do naruszenia przepisów dotyczących ochrony danych osobowych, a także ma prawo do dochodzenia odszkodowania przed sądem.

9.         Prawo sprzeciwu

W odniesieniu do danych przetwarzanych na podstawie ust. 7.4 i 7.5 niniejszej Polityki, Użytkownik ma prawo wniesienia w dowolnym czasie sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych (na podstawie dotyczącej jego konkretnej sytuacji) na warunkach przewidzianych w art. 21 RODO.

W celu wykonania tego prawa można się z nami skontaktować w jeden z wyżej podanych sposobów kontaktu z WALMARK.Nie z naszej strony internetowej.

Suplement diety